Samen

naar beter

Vrouwen van Nu: Lerend netwerk, een traject met hulp- en dienstverleners (2023)

© Florence Timmermans

Situering

Vrouwen van Nu is in 2021 gestart als een project van Avansa regio Antwerpen, Stad Antwerpen en onderzoeksinstituut HIVA (KULeuven)  over de uitdagingen die vrouwen met een migratieachtergrond ervaren in hun leven.  Aan 135 vrouwen werd gevraagd wie of wat hen tegenhield en ontmoedigde bij hun participatie aan de samenleving.  Maar vooral: wie hen aanmoedigde om positieve keuzes te maken in hun leven en wie hen hoop gaf.

Uit het onderzoek ‘Vrouwen van Nu’ blijkt dat ook hulp- en dienstverleners een cruciale rol spelen in de maatschappelijke participatie van vrouwen met een migratieachtergrond.

Vraag

In dit vervolgtraject brengen we hulp- en dienstverleners en vrouwen met een migratieachtergrond samen in een kort, maar krachtig lerend netwerk.  Met als insteek deze centrale vraag:  ‘Hoe kunnen hulp- en dienstverleners vrouwen met een migratieachtergrond versterken en hun participatiekansen verhogen?’  Dit traject verloopt in samenwerking met de Stad Antwerpen.

Onze werkwijze

We zorgen voor een open en gelijkwaardige dialoog en faciliteren kennisdeling en uitwisseling. We bespreken drempels, noden, succesfactoren en hefbomen zowel vanuit de invalshoek van hulp- en dienstverleners als vanuit het perspectief van vrouwen. We bieden ruimte voor alle vragen. Ook gevoelige zaken, taboes en vooroordelen komen aan bod. Waar nodig betrekken we experten om ons kennis en inzichten aan te leveren.

Deelnemers van het lerend netwerk voelen zich versterkt in de volgende aspecten:

  • Kennisdeling over cultuursensitief handelen, communicatie en een toegankelijke(re) dienstverlening voor vrouwen met een migratieachtergrond.
  • Inzichten in de ervaringen en de beleving van vrouwen met een migratieachtergrond die vertaald kan worden naar de eigen werkcontext.
  • Deelnemers krijgen concrete tips die ze in de praktijk kunnen toepassen en binnen hun organisatie kunnen delen.

Vanuit het leerproces verzamelen we tips en tricks die we nadien ruim zullen verspreiden binnen het brede veld van hulp- en dienstverleningsorganisaties in de stad.  Noden, kansen en hiaten die we met het lerend netwerk vaststellen, vertalen we naar beleidsaanbevelingen voor de stad Antwerpen.